Periférne artériové obliterujúce ochorenie a jeho príčiny

MUDr. Martina Padúchová, krajský angiológ, Angiologická ambulancia, Trnava

MUDr. Juraj Padúch, všeobecný praktický lekár pre dospelých, Trnava

Pod periférnymi artériami rozumieme tepny horných končatín, dolných končatín, brucha, krku a hlavy. Obliterujúce  ochorenie znamená proces, pri ktorom sa  cievy v dôsledku ich ochorenia zužujú, až sa stávajú nepriechodnými, čím dochádza v dôsledku narušenia zásobovania krvou – ischémii a následne k poškodeniu tkaniva či orgánu, ktoré sú týmito cievami zásobované.

Je dôležité si uvedomiť, že toto ochorenie je systémové, teda bývajú postihnuté všetky cievy, ale  je rozdielny stupeň ich postihnutia. Klinický obraz vyplýva z toho, ktorý konkrétny úsek ciev je postihnutý. Časté je postihnutie dvoch, či viacerých cievne riečisk, súčasné postihnutie

končatinových, krčných ciev a ciev srdca. Preto majú pacienti nielen problémy v dôsledku postihnutia končatinových ciev, ale zároveň sú aj postihnutí častejšie porážkou (cievna mozgová príhoda) či infarktom myokardu (srdca), alebo náhlou smrťou.

Ochorenie ciev prebieha ako stav akútny alebo chronický.

Príčiny ochorenia periférnych tepien:

  1. ateroskleróza tepien
  2. primárne a sekundárne vaskulitídy
  3. cystická degenerácia adventície
  4. fibromuskulárna dysplázia
  5. kompresívne syndrómy
  6. traumy a disekcie
  7. fyzikálne faktory
  8. trombózy či embólie
  9. iatrogénne podmienené
  10. trombangitis obliterans

1.Ateroskleróza tepien: Je najčastejšie sa vyskytujúcou príčinou obliterujúcich ochorení ciev (až v 90-95% prípadoch). Ateroskleróza je dlhodobé systémové ochorenie,  ktoré postihuje tepnový systém a patrí medzi civilizačné ochorenia. Rozvíja  sa spočiatku pomaly a nenápadne. Ide o proces, pri ktorom dochádza k tuhnutiu cievnej steny a zužovaniu jej priesvitu. Tvoria sa pritom tzv. aterosklerotické plaky (atheré= kašovitá hmota), ktoré pripomínajú nánosy nečistôt v potrubí. Dôsledkom tohto zúženia je nedostatočné prekrvenie orgánov, ktoré cieva zásobuje. Na tieto plaky môžu nasadnúť krvné zrazeniny, ktoré úplne a náhle cievu upchajú, čo môže spôsobiť odumretie tkaniva – cievnu  mozgovú príhodu, nestabilnú anginu pectoris, alebo infarkt myokardu, akútnu ischémiu dolných, alebo horných končatín, v oblasti brucha náhlu príhodu brušnú.

Rôzne rizikové faktory podmieňujú rozvoj aterosklerózy – sú neovlyvniteľné a ovplyvniteľné.

Medzi neovplyvniteľné rizikové faktory patria vek, pohlavie a dedičnosť.
Vek: za rizikový sa považuje u mužov vek 45 rokov a viac, u žien 55 rokov a viac.
Pohlavie: muži sú ohrození aterosklerózou 3-4 krát viac, než ženy do klimaktéria. Príčinou je ochranný vplyv hormónu estrogénu u žien, čo má účinok na vyššiu hodnotu priaznivého HDL cholesterolu. Po klimaktériu stúpa riziko aterosklerózy aj u žien.
Dedičnosť: za významný rodinný výskyt predčasnej aterosklerózy  sa hodnotí výskyt infarktu alebo náhlej smrti u otca pod 55 rokov a u matky vo veku pod 65 rokov.

Ovplyvniteľné faktory aterosklerózy: dajú sa vhodnou liečbou a úpravou životného štýlu úplne odstrániť alebo aspoň potlačiť. Medzi najdôležitejšie rizikové faktory patrí porucha tukového metabolizmu, fajčenie, vysoký krvný tlak, cukrovka a ďalšie. Ide o stavy, ktoré nemusia spočiatku spôsobovať žiadne ťažkosti, preto ich veľa ľudí podceňuje.

2.Vaskulitídy: pomerne zriedkavé, vznikajú pri systémových ochorenia spojiva, (reumatoidná artritída, systémový lupus erythematosus, Sjogrenov syndrom, systémová skleróza, dermatomyozitída, reumatická horúčka, sklerodermia), pri infekčných ochorenia, nádorových ochoreniach (lymfómy, myelómy, karcinómy), po niektorých liekoch, po radiácii, po transplantáciách.

3.Cystická degenerácia adventície: zriedkavé, vrodené ochorenie cievnej steny, spôsobené jednou alebo viacerými cystami v stene cievy, pričom cysty sa vyklenujú do priesvitu cievy , a tým bránia prúdeniu krvi. Postihuje najčastejšie tepny dolných končatín, vyskytuje sa častejšie u mladých mužov, nefajčiarov.

4.Fibromuskulárna dysplázia: vrodené ochorenie, skôr sa vyskytujúce u mladších žien, postihujú najmä cievy brucha – obličkové cievy.

5.Kompresívne- útlakové syndrómy: okolitými štruktúrami dochádza ku útlaku ciev a ich poškodeniu.

6.Traumaticky podmienené zúženia a uzávery tepien: vznikajú priamym, alebo nepriamym mechanizmom pri celkových poraneniach kostí a mäkkých častí pri autonehodách, pádoch z výšky, športových úrazoch. Úrazy tepien môžu byť otvorené alebo . Špeciálnym je tzv. hypotenarový kladivkový syndróm u osôb, ktoré používajú hranu ruky ako kladivko a opakovanými údermi si poškodia cievy ruky, s následnými bolesťami až odumretím končekov prstov.

7.Fyzikálne faktory:

Vibrácie, poškodenie ciev podmienené opakujúcou sa prácou s vibračnými nástrojmi – frézy, brúsky, vŕtačky, pneumatické kladivo, motorová píla a pod.

Chlad a vlhkosť – omrzliny, ktoré spôsobuje dlhotrvajúci chlad, zosilnený vlhkosťou, vetrom, prípadne úzkymi topánkami, užitím alkoholu.

8.Trombózy alebo embólie:

Trombózy vznikajú najčastejšie u pacientov s cievami poškodenými aterosklerózou, kedy na aterosklerotický plát nasadne trombotický uzáver a upchá cievu.

Akútny embolický uzáver vzniká aj na celkom nepoškodených cievach, kedy dochádza ku zaneseniu  krvnej zrazeniny – embolu do periférnych tepien z určitého zdroja v organizme. Najčastejšie (až v 80%) zrazenina pochádza zo srdca (pri infarkte myokardu, fibrilácii predsiení, srdcovej výdute – aneuryzme, chlopňových chybách),  inokedy emboly pochádzajú z cievnych výdutí – aneuryziem. Zvláštnym  prípadom  je tzv. cholesterolová embólia, kedy sú embolmi cholesterolové kryštáliky z aterosklerotických plátov.

9.Iatrogénne poškodenia ciev- vznikajú pri diagnostických, alebo liečebných

Postupoch – napr.  katetrizácia, rádioterapii- napr. pri ožarovaní pri onkologických ochoreniach.

10.Trombangitis obliterans (von Winiwarter-Buergerova choroba) – etiológia tohto ochorenia nie je úplne jasná, predpokladá sa ako príčina precitlivenosť na nikotín, vyskytuje sa výlučne u fajčiarov a spôsobuje ťažké poškodenie ciev, najmä končatín, často končiace amputáciou.

Záver: Absolútne najčastejšou príčinou ochorenia tepien je ateroskleróza. Keďže poznáme jej príčiny, dokážeme aj predchádzať vzniku cievnych ochorení a ich dôsledkom. Ostatné príčiny sú menej časté, ale sú takisto liečiteľné. Potrebné je zistiť príčinu obliterujúceho ochorenia, jeho rozsah a následne začať lieču.