Angiológia ako medicínsky odbor

MUDr. Augustín Mistrík – hlavný odborník v odbore angiológia Ministerstva zdravotníctva SR, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Angiológia, je medicínsky odbor zaoberajúci chorobami cievneho systému, ktorý tvoria artérie, žily a lymfatické cievy. Tento komplexný systém privádza a odvádza krv ku a zo všetkých orgánov ľudského tela a lymfatickou cestou ich „čistí“. Choroby tohto systému vedú k funkčnému postihnutiu im príslušnej oblasti (resp. orgánov), často až s katastrofickými následkami.

Choroby cievneho systému patria k najčastejším ochoreniam obyvateľstva v produktívnom a poproduktívnom veku (19 rokov a viac), významne sa podieľajú na hospitalizácii chorých v nemocniciach a odborných liečebných ústavoch a bohužiaľ aj na úmrtnosti. Sú to ochorenia s veľmi negatívnym dopadom na kvalitu života pacientov, na ich práceneschopnosti, invalidizácii a s veľkým dopadom na ekonomiku rodín, spoločnosti a sociálneho a zdravotného poisťovníctva.

Tieto fakty spolu s spolu s modernými špecializovanými diagnostickými metódami (predovšetkým ultrazvukovými a rádiodiagnostickými) a aj s rozvojom nechirurgickej liečby týchto chorôb ukázali potrebu nového špecializovaného medicínskeho odboru – angiológie a špecialistov – angiológov.

V Slovenskej republike je špecializovaný odbor angiológia skutočnosťou od r. 2003 a v súčasnosti v ňom pracuje viac ako 50 špecialistov – angiológov.

Ich pracovnou náplňou je prevencia, diagnostika a liečba cievnych chorôb, pracujú v systéme odborných ambulancií, na niektorých fakultných nemocničných oddeleniach a na špecializovaných angiologických oddeleniach ústavov srdcových a cievnych chorôb.

Tieto špecializované oddelenia týchto ústavov sú koncovými pracoviskami, poskytujúcimi odbornú starostlivosť v odbore na najvyššie možnej úrovni.

Príznaky cievnych ochorení sú pre pacienta často mätúce a vedú ho k vyšetreniu u iného špecialistu, alebo opačne priamo ku angiológovi. Napríklad opuch alebo bolesť končatiny vždy neznamená žilovú trombózu. Preto je prvoradým vyšetrenie u praktického lekára,  internistu alebo v akútnych prípadoch vyšetrenie lekárom urgentnej medicíny.

Veľmi dôležitým je informovanosť našej slovenskej populácie o cievnych chorobách, o ich prevencii, príznakoch, možnostiach diagnostiky a liečby. Zlepšiť vedomosť nielen o srdcových ale aj o cievnych chorobách je cieľom národného programu prevencie srdcových a cievnych chorôb, Tento edukačný internetový program „Cievny pacient“ je jeho súčasťou. Je programom interaktívnym a Vaša odozva umožní aj hodnotenie jeho úspešnosti.