Info o projekte

V rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev poveril hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR v odbore angiológia MUDr. Augustín Mistrík spravovaním webového portálu Cievny pacient občianske združenie Angio.

Názov: ANGIO

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava                    e-mail: angio@cievy.sk

IČO: 360 760 31                                      Č. bankového účtu: 2628852865/1100

Predsedníčka: MUDr.Katarína Dostálová

Riaditeľ kancelárie: Doc. MUDr. Martin Antal, CSc.

Občianske združenie Angio má tieto hlavné ciele:

- pomocou  osvety vytvárať podmienky na kvalitnú informovanosť o prevencii

a liečbe ochorení  najmä cievnych ochorení

- prednášková a publikačná činnosť, hlavne v oblasti angiológie

- zlepšenie dostupnosti nutných vyšetrovacích metód

- spríjemnenie prostredia v zdravotníckych zariadeniach

Občianske združenie Angio spĺňa zákonné podmienky pre poukazovanie poukázania 2 % podielu z odvedených daní a je v zmysle zákona zapísané v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR.