Primárna prevencia

Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH, mim.prof., dekan Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Predchádzať chorobám a udržať si dobré zdravie je úlohou dobrej prevencie, ktorá sa dostáva stále viac do popredia. Mnohí si už uvedomujú dôležitosť starostlivosti o svoje zdravie, zdravého životného štýlu a plnohodnotného života.

Ľudia sa v minulosti nedožívali takého vysokého veku ako dnes, priemerná dĺžka života sa predlžuje. Napriek tomu zdravotný stav obyvateľstva trpiaceho vysokou mierou chorobnosti a predčasnej úmrtnosti nie je optimálny. Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré určujú kvalitu zdravia sú sociálne a hospodárske podmienky a s nimi súvisiace životné a pracovné podmienky. Fajčenie, výživa, fyzická aktivita, strava, alkohol a spôsob, akým sa ľudia správajú k sebe aj k druhým, výrazne ovplyvňuje naše zdravie. Príčinami predčasného úmrtia a postihnutia sú choroby obehového a dýchacieho  systému, onkologické ochorenia, nehody a rôzne zranenia, duševné poruchy.

Tomu všetkému sa dá predísť vhodnou prevenciou a šírením informovanosti.

Čo rozumieme pod primárnou prevenciou?

Primárna prevencia (Primary Prevention) podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie znamená konať tak, aby k určitému neblahému spoločenskému javu nedochádzalo – teda predchádzať jeho vzniku, potlačiť ho v zárodku, nedať mu príležitosť, nedať mu pôdu, v ktorej by mohol zapustiť korene. Pre také spoločenské javy, medzi ktoré patrí aj zneužívanie drog, sa často používa obraz plávajúceho ľadovca. Lekári, psychológovia, sociálni pracovníci, polícia a iní, zachytávajú iba to, čo je post poruchou, teda to, čo je už zjavné, čo sa už zviditeľnilo. Pod týmto viditeľným vrcholom je však ďaleko mohutnejšia vrstva skrytej  patológie, ktorá čaká na svoju príležitosť.

Zabraňovanie, aby k takémuto riziku vôbec dochádzalo sa hovorí primárna prevencia.

Činnosti primárnej prevencie:

  • ochrana zdravia - kam patrí napr. očkovanie a celkovo imunizácia, prístup k zdraviu, neškodnej pitnej vode, ale aj dentálna hygiena a zvyšovanie bezpečnosti v doprave
  • podpora zdravia – zdravý životný štýl, vzdelávanie

Primárna   prevencia   sa  čiastočne  prekrýva  s pojmom  primárna  zdravotnícka  starostlivosť a zahŕňa  opatrenia, ktoré sú potrebné na prevenciu chorôb alebo iného poškodenia zdravia. Primárna prevencia zahŕňa všetky aktivity zamerané na zníženie výskytu, intenzity a dôsledkov potenciálneho ochorenia alebo poškodenia zdravia príslušnej populácie v budúcnosti.

Ochrana zdravia (health protection) – nástroj na elimináciu zdravotného rizika zapríčineného akýmkoľvek druhom ľudskej činnosti. Ochrana zdravia je kombináciou legislatívneho  a vedeckého riadenia, ako aj vzdelávacích aktivít. Ochranu zdravia riadia prevažne štátne inštitúcie.

Podpora zdravia (health promotion) pozostáva zo vzdelávania, organizácie, ekonomiky a iných foriem zdravotníckej inšpekcie. Aktivácia zainteresovanosti jednotlivcov na vlastnom zdraví je už polovičným úspechom na ceste k ich zlepšeniu. Podpora zdravia je založená na aktívnej kooperácii jednotlivcov, skupín, spoločnosti alebo zariadení s týmito inštitúciami.

Aké sú determinanty zdravia a ich podiel na zdraví?

  • Životný štýl  -  je determinantom s najväčším podielom na zdraví (50 – 70%). Je to správanie človeka, ktorého základom je vzájomné pôsobenie životných podmienok, sociálno – ekonomických  faktorov a osobných vlastností. Spôsob života významne ovplyvňuje výživa, zvládnutie psycho – sociálnych záťaží, pohybová aktivita, činnosť vo voľnom čase, používanie alkoholických nápojov, užívanie liekov, omamných a psychotropných  látok, fajčiarske návyky.
  • Prostredie (20 – 30%) – čistota ovzdušia, starostlivosť a hygiena potravín, odstraňovanie odpadu, starostlivosť o pôdu, životné a pracovné prostredie, pracovné podmienky, kontrola expozície chemickým, biologickým,  fyzikálnym a behaviorálnym   faktorom trávenie voľného času, ovplyvňovanie výskytu vírusov, atď.
  • Genetické faktory populácie (10 – 15%)  -  genetické poruchy, genetická záťaž a znižovanie tohto rizika.
  • Úroveň zdravotníctva (15 – 20%)  -  systém zdravotníckej starostlivosti, poskytovanie zdravotníckych služieb (odborná úroveň, komplexnosť, dostupnosť, plynulosť)

Najlepším spôsobom ako predchádzať chorobám je praktizovať zdravý životný štýl. Netreba zabúdať ani na škodlivý vplyv životného a pracovného prostredia.  

Úspešná primárna prevenciu nielenže redukuje ľudské utrpenie, ale zvyšuje ekonomickú produktivitu a znižuje stále rastúce náklady na liečbu.